משלוח חינם

ברכישה מעל 199 ש"ח

תקנון הגרלה "סנט ליין" בפייסבוק ו/או האינסטגרם

Scent Line (להלן:"סנט ליין"), תערוך הגרלה נושאת פרסים, בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלה, בכתובת https://www.facebook.com/ScentLinePerfumes
ו/או
https://www.instagram.com/scent.line_perfumes
ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מידע על ההגרלה:

 1. הפרס הינו כפי שפורסם בפוסט "ההגרלה" באחד הפרסומים של "סנט ליין". המוצרים הינם מבית "סנט ליין" שאותם "סנט ליין" תבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי או אם תחליט אחרת.
 2. קביעת הזוכים בהגרלה, תבוצע על ידי "סנט ליין" , והיא תהיי סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. "סנט ליין" שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.
 3. מובהר כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת ההגרלה. 

מי יכול להשתתף?

 1. כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.
 2. כדי להשתתף בהגרלה, על המשתתף לבצע את כל המשימות הרשומות "בכיצד משתתפים" בעמוד זה, רק גולש שיעשה זאת יהיה רשאי להשתתף בהגרלה!

כיצד משתתפים?

 1. כל משתתף אשר יבקש להשתתף בהגרלה, יידרש:
  1.1.  לעשות לייק ושיתוף לפוסט של ההגרלה.
  2.1.  להיכנס לעמוד הפייסבוק של "סנט ליין", ולעשות לייק לעמוד.
  3.1.  לעקוב אחרינו בעמוד האינסטגרם של "סנט ליין".
 2. הפעילות תתקיים עד התאריך 07/10/21 09:00 (הגרלה של 20 בשמים  ו 20 ערכות של דוגמיות). הודעה בדבר זכייה בפרס במהלך היום, בפוסט פרסום הזוכה.
 3. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע "סנט ליין" לזוכים על אופן מסירת הפרס באמצעות הודעה פרטית בפייסבוק או אינסטגרם.
 4. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.
 5. "סנט ליין" רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו, הפרס יימסר לזוכה באמצעות דואר ישראל או במיקום קרוב לאזור מגוריו, באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.
 6. חלוקת הפרסים הינה באחריות "סנט ליין" אולם "סנט ליין" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם. לא תינתן תעודת אחריות לפרסים, ולא תחול על "סנט ליין" כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרסים.
 7. "סנט ליין" רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפותם בהגרלה הינה אישור לכך.
 8. הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא, "סנט ליין" אינה מחוייבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התראה מראש.

כללי:

 1. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. "סנט ליין" ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה ו/או בגין השימוש באתרי ההגרלה.
 2. "סנט ליין" אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה.
 3. משתתף שנרשם להגרלה, מתחייב לשפות את "סנט ליין" ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
 4. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.
 5. "סנט ליין" רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 6. תקופת ההגרלה לגבי כל סוג הגרלה תתפרסם מעת לעת בדף הפייסבוק ו/או האינסטגרם של "סנט ליין" (להלן: "תקופת ההגרלה").
 7. "סנט ליין" תהיי זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כל הגרלה) או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של "סנט ליין".
 8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד "סנט ליין",  בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.
 9. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.
 10. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 11. כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי "סנט ליין".

לכל המשתתפים בהגרלה שיהיה בהצלחה!

טופס הרשמה / התחברות

לפניכם טופס הרשמה / התחברות לאתר סנטליין.